Gebruiksvoorwaarden & Privacy Disclaimer MeetingReview

Gebruiksvoorwaarden & Privacy Disclaimer MeetingReview

MeetingReview is een handelsnaam van Rooomer, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 57464596.

Wat is MeetingReview?

MeetingReview is een review website exclusief voor meetinglocaties en meetingdiensten in Nederland. Deze website biedt bezoekers de mogelijkheid een review te plaatsen over een meetinglocatie of over een meetingdienst die door iedereen die deze website bezoekt gelezen kan worden. Ook biedt MeetingReview de mogelijkheid voor meetinglocaties en -diensten om zichzelf te presenteren en te reageren op reviews. Beide partijen worden hierna 'bezoeker' genoemd. Voor het goed functioneren van MeetingReview zijn spelregels nodig. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website in de ruimste zin van het woord. Daarnaast zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van MeetingReview en overeenkomsten en rechtsverhoudingen met MeetingReview. Door gebruik te maken van de website aanvaardt de bezoeker daarmee gebonden te zijn aan deze gebruikersvoorwaarden. MeetingReview heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Indien bezoeker het gebruik van de websites voortzet na een of meer wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden, impliceert dit acceptatie van de aangepaste voorwaarden. Het is daarom verstandig de gebruikersvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Diensten van MeetingReview

MeetingReview vernieuwt zich continue. De gebruiker gaat ermee akkoord dat de diensten van MeetingReview, zonder voorafgaande kennisgeving kunnen veranderen of (tijdelijk) kunnen worden stopgezet. Het is te allen tijde toegestaan om niet meer van de diensten van MeetingReview gebruik te maken.

MeetingReview registratie

Om een review op de website te kunnen plaatsen is een registratie noodzakelijk. Bij deze registratie is het verplicht juiste en volledige informatie te verstrekken. De reviewer wordt in de gelegenheid gesteld zijn reviews te verwijderen. Bezoeker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder zijn registratie plaatsvinden. Bezoeker stemt ermee in dat zijn IP-adres in de database van MeetingReview wordt opgeslagen opdat MeetingReview in staat is de verstrekte informatie op echtheid te controleren.

Verboden en geboden

Voor alle bezoekers van MeetingReview geldt dat het niet is toegestaan om:

 • onjuiste of misleidende informatie te plaatsen;

 • reclame te maken voor producten of diensten;

 • te handelen in strijd met rechten van derden;

 • inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden;

 • berichten te verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;

 • grof taalgebruik te hanteren;

 • virussen te verspreiden;

 • de infrastructuur van MeetingReview onredelijk te belasten of de goede werking van MeetingReview te verstoren;

 • enige inhoud of persoonlijke informatie van derden te plaatsen, kopiëren, bewerken of verspreiden;

 • informatie te plaatsen die strijdig is met het in deze gebruiksvoorwaarden beschreven beleid.

Deze lijst is niet uitputtend. Ook andere onwenselijke handelingen zijn niet toegestaan. Eén en ander ter beoordeling van MeetingReview. MeetingReview behoudt zich het recht voor om bij overtreding van de verboden en geboden reviews of andere geplaatste informatie te verwijderen of bezoekers uit te sluiten van gebruik van de website, onverminderd het recht om zonodig rechtsmaatregelen te treffen.

Intellectuele eigendom

De informatie zoals tekst, afbeeldingen, foto's en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website, waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder 'framing' mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MeetingReview. Door plaatsing van content, zoals tekst en foto's, verleent u aan MeetingReview een recht op gebruik van deze content door MeetingReview op de site.

Cookies

Op de website maakt MeetingReview gebruik van cookies die door de browser van bezoeker worden opgeslagen op zijn computer. Cookies worden onder andere gebruikt om informatie op te slaan om een volgend bezoek aan de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Bezoeker kan de browser zo instellen dat hij tijdens zijn bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat bezoeker niet gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website of dat bezoeker geen toegang heeft tot onderdelen van de website.

Aansprakelijkheid

Informatie die via de website wordt verspreid is slechts informerend van aard. MeetingReview aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen, beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. MeetingReview draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte inhoud op de website en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde berichten. In berichten geposte informatie op de website vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker. MeetingReview is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via de website, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten of anderszins langs elektronische weg.

Privacyverklaring

Indien bezoekers van deze website persoonsgegevens, zoals een IP-adres, verstrekken aan MeetingReview dan geldt hiervoor dat deze uitsluitend door MeetingReview zullen worden aangewend voor de volgende doeleinden:

 • het verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;

 • het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website;

 • het doen van relevante aanbiedingen te doen op basis van het bezoekgedrag;

 • het verbeteren van de werking van de website.

Uitsluitend indien u zich hiervoor u via de website opgeeft, zullen de persoonsgegevens tevens worden gebruikt voor het toezenden van nadere informatie zoals middels een nieuwsbrief.

Algemeen

De rechter te Amsterdam wordt bevoegd verklaard terzake alle geschillen tussen MeetingReview en bezoeker. De rechtsverhouding tussen MeetingReview en bezoeker wordt beheerst door Nederlands recht. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met MeetingReview via support@meetingreview.com.

Versie: 20130722.