Meetingdienst registratie

MeetingReview heeft zich tot doel gesteld om een totaaloverzicht te geven van alle beschikbare meetingdiensten.
Deelname is daarom gratis.

Waarom zou je als meetingdienst deelnemen?
- Gratis feedback van gasten en boekers
- Verbetering van je zoekmachine resultaten en extra vermelding op Google Adwords
- Overtuig door klantervaringen (sociaal bewijs)

Registratie:
Kijk eerst of je dienst al op MeetingReview staat. Zo ja, vraag je inloggegevens op via support@meetingreview.com. Heb je nog geen vermelding vul dan onderstaand formulier in. Na het online verzenden van dit formulier ontvang je direct een mail retour met een link ter bevestiging van de registratie. Met de opgegeven gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord kan je inloggen om je meetingdienstprofiel aan te passen. Ook heb je je inloggegevens nodig om op een geschreven review te reageren.

Tips over het verkrijgen van reviews lees je in onze toolkit.


 
Bedrijfsgegevens

Organisatienaam: *
Bedrijfsnaam: *
Straat: *
Huisnummer (en toevoeging): *
Postcode: *
Plaats: *
Provincie: *
Telefoonnummer:
Website URL: *
 
Persoonsgegevens

Geslacht: *
Voornaam: *
Achternaam: *
E-mailadres: *
Gebruikersnaam: *
Wachtwoord: * nogmaals:
Nieuwsbrief ontvangen:
Accepteer gebruiksvoorwaarden: *

* = Verplicht veld

Bevestigen

Gebruiksvoorwaarden & Privacy Disclaimer MeetingReview

MeetingReview is een handelsnaam van Rooomer, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 57464596.

Wat is MeetingReview?

MeetingReview is een review website exclusief voor meetinglocaties en meetingdiensten in Nederland. Deze website biedt bezoekers de mogelijkheid een review te plaatsen over een meetinglocatie of over een meetingdienst die door iedereen die deze website bezoekt gelezen kan worden. Ook biedt MeetingReview de mogelijkheid voor meetinglocaties en -diensten om zichzelf te presenteren en te reageren op reviews. Beide partijen worden hierna 'bezoeker' genoemd. Voor het goed functioneren van MeetingReview zijn spelregels nodig. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website in de ruimste zin van het woord. Daarnaast zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van MeetingReview en overeenkomsten en rechtsverhoudingen met MeetingReview. Door gebruik te maken van de website aanvaardt de bezoeker daarmee gebonden te zijn aan deze gebruikersvoorwaarden. MeetingReview heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Indien bezoeker het gebruik van de websites voortzet na een of meer wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden, impliceert dit acceptatie van de aangepaste voorwaarden. Het is daarom verstandig de gebruikersvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Diensten van MeetingReview

MeetingReview vernieuwt zich continue. De gebruiker gaat ermee akkoord dat de diensten van MeetingReview, zonder voorafgaande kennisgeving kunnen veranderen of (tijdelijk) kunnen worden stopgezet. Het is te allen tijde toegestaan om niet meer van de diensten van MeetingReview gebruik te maken.

MeetingReview registratie

Om een review op de website te kunnen plaatsen is een registratie noodzakelijk. Bij deze registratie is het verplicht juiste en volledige informatie te verstrekken. De reviewer wordt in de gelegenheid gesteld zijn reviews te verwijderen. Bezoeker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder zijn registratie plaatsvinden. Bezoeker stemt ermee in dat zijn IP-adres in de database van MeetingReview wordt opgeslagen opdat MeetingReview in staat is de verstrekte informatie op echtheid te controleren.

Verboden en geboden

Voor alle bezoekers van MeetingReview geldt dat het niet is toegestaan om:

Deze lijst is niet uitputtend. Ook andere onwenselijke handelingen zijn niet toegestaan. Eén en ander ter beoordeling van MeetingReview. MeetingReview behoudt zich het recht voor om bij overtreding van de verboden en geboden reviews of andere geplaatste informatie te verwijderen of bezoekers uit te sluiten van gebruik van de website, onverminderd het recht om zonodig rechtsmaatregelen te treffen.

Intellectuele eigendom

De informatie zoals tekst, afbeeldingen, foto's en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website, waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder 'framing' mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MeetingReview. Door plaatsing van content, zoals tekst en foto's, verleent u aan MeetingReview een recht op gebruik van deze content door MeetingReview op de site.

Cookies

Op de website maakt MeetingReview gebruik van cookies die door de browser van bezoeker worden opgeslagen op zijn computer. Cookies worden onder andere gebruikt om informatie op te slaan om een volgend bezoek aan de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Bezoeker kan de browser zo instellen dat hij tijdens zijn bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat bezoeker niet gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website of dat bezoeker geen toegang heeft tot onderdelen van de website.

Aansprakelijkheid

Informatie die via de website wordt verspreid is slechts informerend van aard. MeetingReview aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen, beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. MeetingReview draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte inhoud op de website en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde berichten. In berichten geposte informatie op de website vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker. MeetingReview is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via de website, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten of anderszins langs elektronische weg.

Privacyverklaring

Indien bezoekers van deze website persoonsgegevens, zoals een IP-adres, verstrekken aan MeetingReview dan geldt hiervoor dat deze uitsluitend door MeetingReview zullen worden aangewend voor de volgende doeleinden:

Uitsluitend indien u zich hiervoor u via de website opgeeft, zullen de persoonsgegevens tevens worden gebruikt voor het toezenden van nadere informatie zoals middels een nieuwsbrief.

Algemeen

De rechter te Amsterdam wordt bevoegd verklaard terzake alle geschillen tussen MeetingReview en bezoeker. De rechtsverhouding tussen MeetingReview en bezoeker wordt beheerst door Nederlands recht. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met MeetingReview via support@meetingreview.com.

Versie: 20130722.

ROOOMER - ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid en aanbiedingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen en overeenkomsten met Rooomer. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Dienstverlening en gebruikslicentie

2.1 Rooomer zal aan cliënt de in de overeenkomst tussen partijen bepaalde en door haar omschreven dienst verlenen door middel van het op afstand ter beschikking stellen van het gebruik van de programmatuur en derhalve zonder dat een fysieke drager met de programmatuur zal worden verstrekt. 2.2 Cliënt is verantwoordelijkheid voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Cliënt zal zelf de inrichting van de programmatuur, invoer en conversie van data verzorgen en voor zover nodig de gebruiksomgeving aanpassen. 2.3 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening aan cliënt op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers omvat, zal Rooomer telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde programmatuur en over het gebruik dat van de dienst wordt gemaakt. Rooomer kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt ondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke kantoortijden van Rooomer. 2.4 Indien de dienstverlening aan cliënt op grond van de overeenkomst tevens het maken van back-ups van gegevens van cliënt omvat, zal Rooomer met inachtneming van de tussen partijen schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige backup maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van cliënt. Rooomer zal de backup bewaren gedurende een tussen partijen overeen te komen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij Rooomer gebruikelijke termijnen. Rooomer zal de backup zorgvuldig behandelen en bewaren als een goed huisvader. 2.5 Slechts indien schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is Rooomer gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.

3. Uitvoering dienstverlening

3.1 Rooomer zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Alle diensten van Rooomer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Rooomer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. 3.2 Rooomer kan de uitvoering van de dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. Rooomer is niet gehouden specifiek voor cliënt bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. 3.3 Rooomer kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Rooomer zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

4. Service Level Agreement

4.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Cliënt zal Rooomer steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwing lating van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud alsmede met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Rooomer zijn gelegen en met inachtneming van de dienst als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door Rooomer gemeten beschikbaarheid en serviceniveau als volledig bewijs gelden.

5. Duur

5.1 De overeenkomst wordt tussen partijen overeengekomen voor onbepaalde duur. Cliënt en Rooomer kunnen ieder de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen en tegen het einde van de maand.

6. Betaling

6.1 Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door Rooomer verleende dienstverlening telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd.

7. Automatische incasso

7.1 Cliënt machtigt hierbij Rooomer om betaling middels een maandelijkse automatische incasso te incasseren en zal zijn verdere medewerking verlenen aan hetgeen nodig is om betaling middels automatische incasso te doen plaatsvinden.

8. Garantie

8.1 Rooomer staat er niet voor in dat de aan cliënt ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden programmatuur foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren. Rooomer zal zich er voor inspannen gebreken in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door Rooomer zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Rooomer zijn gemeld. Rooomer kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Rooomer is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. 8.2 Rooomer is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de dienst en de met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens. Cliënt zal de resultaten zelf regelmatig controleren. Rooomer is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

9. Prijs en betaling

9.1 De door cliënt verschuldigde vergoeding wordt per 6 maanden bepaald aan de hand van het aantal offerteverzoeken en/of boekingen dat door cliënt met de programmatuur wordt geregistreerd en tegen de prijs overeenkomstig de op dat moment geldende prijslijst (www.rooomer.com/diensten/prijslijst). Het voor de verschuldigde vergoeding relevante geregistreerde aantal offerteverzoeken en/of boekingen wordt telkens per offerteverzoek en/of boeking door Rooomer bepaald. Daarnaast zijn er 1-malige kosten voor de registratie en maandelijkse kosten voor het onderhoud conform de op dat moment geldende prijslijst (www.rooomer.com/diensten/prijslijst). 9.2 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. 9.3 Rooomer zal de vergoeding voor de dienst per 6 maanden factureren. De betalingstermijn van de facturen bedraagt telkens uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. 9.4 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Rooomer de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 50,00 per geheel of gedeeltelijk openstaande factuur alsmede de volledige gerechtelijke kosten. Voorts is Rooomer gerechtigd de functionaliteit van de programmatuur te beperken (“inactief”-modus). 9.5 Cliënt stemt ermee in dat door Rooomer jaarlijks per 1 januari de prijzen procentueel aangepast worden met de inflatiecorrectie conform de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

10. Vertrouwelijkheid

10.1 Cliënt en Rooomer dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

11. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

11.1 Indien Rooomer dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal cliënt Rooomer desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop cliënt uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 11.2 Cliënt vrijwaart Rooomer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door cliënt wordt gehouden of waarvoor cliënt op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Rooomer toegerekend moeten worden. 11.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Rooomer verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij cliënt. Cliënt staat er jegens Rooomer voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Cliënt vrijwaart Rooomer tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. 11.4 Indien Rooomer op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Rooomer staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. 11.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Rooomer gerechtigd cliënt toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Rooomer is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Cliënt behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Rooomer is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Rooomer.

12. Aansprakelijkheid van Rooomer

12.1 De totale aansprakelijkheid van Rooomer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met cliënt overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) voor de duur van één jaar. 12.2 De aansprakelijkheid van Rooomer voor schade door overlijden, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro). 12.3 De aansprakelijkheid van Rooomer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Rooomer wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. 12.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Rooomer, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 12, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Rooomer geheel onverlet. 12.5 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de met de leiding van het bedrijf belaste personen van Rooomer. 12.6 Tenzij nakoming door de Rooomer blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Rooomer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien cliënt Rooomer onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Rooomer ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Rooomer in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Rooomer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Rooomer vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering. 12.8 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Rooomer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

13. Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: overmacht van toeleveranciers van Rooomer, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, werkbezetting, staking. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

14. Voorbehoud van rechten en opschorting

14.1 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan cliënt verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) verschuldigde vergoedingen(en) volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van cliënt zijn overeengekomen, komt aan cliënt het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt en onder het voorbehoud van artikel 3.3. 14.2 Rooomer kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Rooomer onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat cliënt alle aan Rooomer verschuldigde bedragen heeft voldaan.

15. Risico

15.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op cliënt op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht.

16. Rechten van intellectuele eigendom

16.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Rooomer, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar. 16.2 Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het Rooomer toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is cliënt nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

17. Leveringstermijnen

17.1 Door Rooomer genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Rooomer niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. De enkele overschrijding van een door Rooomer genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Rooomer niet in verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Rooomer wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Rooomer in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

18. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

18.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van cliënt en alle andere verplichtingen tot medewerking door de cliënt of een door de cliënt in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. 18.2 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 18.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt bewijst dat Rooomer ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Rooomer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 18.3 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van cliënt wijzigt. Rooomer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.

19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1 De overeenkomsten tussen Rooomer en cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. 19.2 Geschillen welke tussen Rooomer en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Rooomer en cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Versie 20140422